Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: Sleuteldienst Zwolle. Inschrijfnummer KvK. 51981696

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop en/of tot het verrichten van (onderhoud) werkzaamheden en/of tot het verlenen van diensten met betrekking tot beveiligingsproducten en toegangssystemen alsmede aanverwante producten en materialen van SLEUTELDIENST ZWOLLE gevestigd te Zwolle, hierna te noemen “SLEUTELDIENST ZWOLLE ”.
2. De koper c.q. opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de consument”.
3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per email, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
5. De door SLEUTELDIENST ZWOLLE te vervaardigen c.q. te maken adviezen, tekeningen, ontwerpen voor een toegangssysteem e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als “de bescheiden”. Onder “de bescheiden” worden in deze algemene voorwaarden met name schriftelijke bescheiden verstaan. Onder de “schriftelijke” bescheiden worden tevens verstaan de op andere media vastgelegde werken, zoals op computerschijven, op CD-roms, diskettes of welke andere gegevensdragers ook. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
6. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN
1. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van SLEUTELDIENST ZWOLLE bindend.
2. Mondelinge afspraken binden SLEUTELDIENST ZWOLLE eerst nadat deze schriftelijk door SLEUTELDIENST ZWOLLE zijn bevestigd, dan wel zodra SLEUTELDIENST ZWOLLE met instemming van de wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
3. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door SLEUTELDIENST ZWOLLE bindend.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN
1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. van SLEUTELDIENST ZWOLLE zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft SLEUTELDIENST ZWOLLE het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. De door SLEUTELDIENST ZWOLLE gehanteerde prijzen c.q. uurtarieven alsmede de in aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen c.q. uurtarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer – doch niet uitsluitend – bestaan uit reiskosten, verzend- en/of transportkosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.
3. Getoonde en/of verstrekte monsters, brochures, modellen, voorbeelden van de bescheiden, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4. De in het vorige lid van dit artikel genoemde monsters, brochures, modellen, voorbeelden e.d. blijven te allen tijde eigendom van SLEUTELDIENST ZWOLLE, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Zij dienen op eerste verzoek van SLEUTELDIENST ZWOLLE te worden teruggezonden. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van SLEUTELDIENST ZWOLLE niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.
5. SLEUTELDIENST ZWOLLE heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits SLEUTELDIENST ZWOLLE de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
6. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is SLEUTELDIENST ZWOLLE gerechtigd de verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door SLEUTELDIENST ZWOLLE en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is SLEUTELDIENST ZWOLLE gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.
7. Voor de met de consument gesloten overeenkomst geldt, dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening mogen worden gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere termijn dan 3 maanden is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft SLEUTELDIENST ZWOLLE het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten.

ARTIKEL 5: VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ
1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
a. de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen) tijdig aanwezig zijn. De wederpartij overlegt hierover met SLEUTELDIENST ZWOLLE indien hij dit nodig acht;
b. SLEUTELDIENST ZWOLLE op de vooraf bekendgemaakte (werk)tijden toegang krijgt tot de plaats(en) waar de werkzaamheden dienen te worden verricht;
c. Indien ook derden op de betreffende locatie werkzaamheden moeten verrichten, die werkzaamheden zijn beëindigd voordat SLEUTELDIENST ZWOLLE zijn werkzaamheden aanvangt, zodat deze aldaar onbelemmerd zijn werkzaamheden kan verrichten;
d. De plaats(en) waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij is c.q. zijn van overtollige materialen e.d.;
e. SLEUTELDIENST ZWOLLE binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de overeenkomst de werkzaamheden een aanvang zouden nemen wordt gewaarschuwd, indien SLEUTELDIENST ZWOLLE zijn werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten;
f. SLEUTELDIENST ZWOLLE tijdig wordt geïnformeerd over de ligging van kabels, leidingen e.d. op de plaats, waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd;
g. SLEUTELDIENST ZWOLLE kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor eventueel benodigde energie, zoals elektriciteit, gas, water e.d. binnen de door SLEUTELDIENST ZWOLLE aangegeven afstand. De energiekosten zijn voor rekening van de wederpartij. Eventuele kosten van aanleg en onderhoud van aansluitmogelijkheden komen eveneens voor rekening van de wederpartij;
h. Op de locatie van de wederpartij, dan wel de door hem aangewezen locatie, waar SLEUTELDIENST ZWOLLE en/of de door hem ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden dienen te verrichten, de door SLEUTELDIENST ZWOLLE en/of voornoemde derden in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten verbonden zijn;
i. De plaats waar apparatuur, materialen e.d. van SLEUTELDIENST ZWOLLE opgeslagen of opgeborgen moeten worden zodanig is, dat beschadiging in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding, niet zal kunnen plaatsvinden.
2. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart SLEUTELDIENST ZWOLLE voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
3. De wederpartij zal SLEUTELDIENST ZWOLLE tijdig informeren over ontwikkelingen die binnen zijn organisatie gaande zijn en relevant zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en het mogelijk verlenen van aanvullende en/of nieuwe opdrachten.
4. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en apparatuur die SLEUTELDIENST ZWOLLE tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij heeft opgeslagen.
5. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is SLEUTELDIENST ZWOLLE gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen zal hebben voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden zijn voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 6: LEVERING, (OP)LEVERINGSTERMIJNEN
1. Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken c.q. de bescheiden moeten zijn geleverd c.q. de werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien SLEUTELDIENST ZWOLLE zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet-tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
2. Bij (op)levering in gedeelten wordt elke (op)levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door SLEUTELDIENST ZWOLLE per transactie worden gefactureerd.
3. Het risico betreffende de geleverde zaken c.q. de bescheiden gaat over op de wederpartij op het moment van levering.
4. Verzending c.q. transport van bestelde zaken geschiedt op een door SLEUTELDIENST ZWOLLE te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij. SLEUTELDIENST ZWOLLE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met de verzending c.q. het transport, al dan niet aan de zaken geleden. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
5. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken c.q. de bescheiden aan de wederpartij te leveren dan wel de te verrichten werkzaamheden uit te voeren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt SLEUTELDIENST ZWOLLE zich het recht voor de zaken c.q. bescheiden en/of de materialen die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft, voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. SLEUTELDIENST ZWOLLE stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij SLEUTELDIENST ZWOLLE in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken c.q. bescheiden te leveren.
6. Indien de wederpartij ook na verloop van de door SLEUTELDIENST ZWOLLE gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft SLEUTELDIENST ZWOLLE het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en renten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
7. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen prijs c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen onverlet.
8. Indien de wederpartij aan SLEUTELDIENST ZWOLLE zaken ter reparatie dan wel anderszins ter beschikking heeft gesteld alsmede ingeval partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen dat de levering van bestelde zaken af magazijn SLEUTELDIENST ZWOLLE zal plaatsvinden, zal SLEUTELDIENST ZWOLLE de wederpartij in kennis stellen wanneer de zaken door de wederpartij kunnen worden afgehaald. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel, is SLEUTELDIENST ZWOLLE gerechtigd voornoemde zaken te vernietigen indien deze niet binnen een termijn van 3 maanden na voornoemde kennisgeving door of namens de wederpartij zijn afgehaald. SLEUTELDIENST ZWOLLE is niet gehouden de wederpartij alsdan van de vernietiging op de hoogte te stellen.
9. SLEUTELDIENST ZWOLLE is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij – vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan.

ARTIKEL 7: VOORTGANG, UITVOERING OVEREENKOMST
1. SLEUTELDIENST ZWOLLE kan niet eerder worden verplicht om met de levering van de zaken c.q. de bescheiden c.q. de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
2. Wanneer de leveringen dan wel de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van SLEUTELDIENST ZWOLLE niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is SLEUTELDIENST ZWOLLE gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten, waaronder begrepen voorrijkosten, aan de wederpartij in rekening te brengen.
3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan SLEUTELDIENST ZWOLLE niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft SLEUTELDIENST ZWOLLE het recht te vorderen dat de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt, behoudens wanneer zulks ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. SLEUTELDIENST ZWOLLE heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door SLEUTELDIENST ZWOLLE verrichte werkzaamheden c.q. leveringen.
4. Alle onkosten welke door SLEUTELDIENST ZWOLLE worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 8: MEER- EN MINDERWERK
1. Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen SLEUTELDIENST ZWOLLE en de wederpartij overeengekomen te worden. Mondeling overeengekomen meer- en minderwerk dient schriftelijk door SLEUTELDIENST ZWOLLE te worden bevestigd.
2. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
a. in geval van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
b. in geval van onvoorzienbare kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden;
c. in gevallen als in deze voorwaarden bepaald.

3. Verrekening van meer- en minderwerk geschiedt ineens bij afrekening, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4. Indien het totaalbedrag van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, heeft SLEUTELDIENST ZWOLLE recht op een vergoeding van 15% van het overtreffende bedrag van het minderwerk.

ARTIKEL 9: OPLEVERING, GOEDKEURING EN ONDERHOUDSTERMIJN
1. Indien de overeenkomst (mede) het verrichten van werkzaamheden betreft, is SLEUTELDIENST ZWOLLE gehouden de wederpartij mede te delen dat het overeengekomen werk afgerond en gebruiksklaar is.
2. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd, indien het geheel gebruiksklaar ter beschikking van de wederpartij is gesteld, de wederpartij het werk heeft gecontroleerd en de opleverstaat c.q. werkbon voor goedkeuring door de wederpartij is ondertekend.
3. Het werk wordt tevens geacht te zijn opgeleverd, indien de wederpartij het werk – voor zover mogelijk – in gebruik heeft genomen of binnen een termijn van 2 weken na voormelde mededeling dat het werk afgerond en gebruiksklaar is, niet heeft gereclameerd bij SLEUTELDIENST ZWOLLE.
4. Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde werkzaamheden van derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het werk, hebben geen invloed op het gebruiksklaar zijn van het door SLEUTELDIENST ZWOLLE verrichte en met de wederpartij overeengekomen werk.
5. Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring zijn, mits zij eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.
6. SLEUTELDIENST ZWOLLE is verplicht de in lid 5 van dit artikel bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. De onderhoudstermijn beloopt 30 dagen en gaat onmiddellijk in na de dag waarop het werk overeenkomstig lid 2 of lid 3 van dit artikel als opgeleverd wordt beschouwd.
7. SLEUTELDIENST ZWOLLE is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden, en voor zijn risico komen, zo spoedig mogelijk te herstellen.

ARTIKEL 10: VERTROUWELIJKE INFORMATIE
1. SLEUTELDIENST ZWOLLE is verplicht tot geheimhouding van alle informatie die hij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst heeft verkregen en waarvan hij weet dan wel kan vermoeden c.q. redelijkerwijs had kunnen weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moe(s)t worden. Een en ander, tenzij SLEUTELDIENST ZWOLLE ingevolge wet- en/of regelgeving dan wel een rechterlijke uitspraak gehouden is voornoemde informatie aan enige
derde te verstrekken en hij zich niet kan beroepen op een wettelijk of door de rechter toegestaan verschoningsrecht.
2. SLEUTELDIENST ZWOLLE is niet gerechtigd de informatie e.d. die hem door de wederpartij ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
3. Het is SLEUTELDIENST ZWOLLE toegestaan te publiceren over de door hem verrichte leveringen en werkzaamheden alsmede om methodes, (deel)analyses e.d. te hergebruiken, mits dit anoniem geschiedt, zodanig dat de privacy van de wederpartij gewaarborgd blijft.

ARTIKEL 11: RECLAMES EN RETOURZENDINGEN
1. De wederpartij is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de zaken c.q. de bescheiden tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. de begeleidingsbon en onmiddellijk ter kennis van SLEUTELDIENST ZWOLLE te worden gebracht, dan wel dient de wederpartij SLEUTELDIENST ZWOLLE binnen 24 uur na ontvangst van de zaken c.q. de bescheiden hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan SLEUTELDIENST ZWOLLE.
2. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken c.q. de bescheiden aan SLEUTELDIENST ZWOLLE te worden gemeld.
3. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt ten aanzien van de met de consument gesloten overeenkomst tevens het bepaalde in lid 11 van artikel 12 in aanmerking genomen.
4. Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar bedoelde termijnen aan SLEUTELDIENST ZWOLLE zijn kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de bescheiden geacht conform de overeenkomst te zijn geleverd.
5. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
6. SLEUTELDIENST ZWOLLE dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van SLEUTELDIENST ZWOLLE indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.
7. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door SLEUTELDIENST ZWOLLE te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij SLEUTELDIENST ZWOLLE de reclame gegrond verklaart.
8. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame c.q. retourzending.
9. Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 12.

ARTIKEL 12: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE
1. SLEUTELDIENST ZWOLLE kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijden en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van SLEUTELDIENST ZWOLLE, zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van hemzelf, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.
2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van SLEUTELDIENST ZWOLLE – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. bescheiden c.q. de verrichte werkzaamheden.
3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is SLEUTELDIENST ZWOLLE nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door SLEUTELDIENST ZWOLLE gesloten verzekering.
4. SLEUTELDIENST ZWOLLE staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
5. Levering van cilinders door SLEUTELDIENST ZWOLLE geschiedt op basis van maatwerk. Iedere cilinder is uniek ter waarborging van de veiligheid van de wederpartij. SLEUTELDIENST ZWOLLE garandeert aan de wederpartij dat door de wederpartij geretourneerde cilinders door SLEUTELDIENST ZWOLLE zullen worden gedemonteerd en niet in hun unieke vorm zullen worden doorgeleverd aan derden. SLEUTELDIENST ZWOLLE is gerechtigd aan de wederpartij bij retournering van geleverde cilinders de kosten van demontage in rekening te brengen.
6. SLEUTELDIENST ZWOLLE neemt bij werkzaamheden die gebaseerd zijn op bescheiden c.q. zaken die hij niet zelf heeft gemaakt c.q. vervaardigd c.q. geleverd, alleen de verantwoordelijkheid op zich voor de juiste installatie en voor de deugdelijkheid van de bij de werkzaamheden gebezigde materialen; zulks echter niet voor die onderdelen, waarvoor in de aanvraag uitdrukkelijk een bepaald merk of een bepaalde behandeling van de materialen is voorgeschreven.
7. Door SLEUTELDIENST ZWOLLE wordt geen enkele garantie afgegeven ter zake
van:
a. sleutels, ingesneden volgens codenummer respectievelijk in pasklare fabrieksuitvoering;
b. sleutels met betrekking tot systemen waarin minimale individuele afwijkingen kunnen ontstaan of bestaan, indien het betreffende slot niet in ongemonteerde staat aan SLEUTELDIENST ZWOLLE ter hand is gesteld;
c. sleutels die worden gekopieerd aan de hand van gebroken, kromme of versleten voorbeelden;
d. sleutels vervaardigd naar een origineel model;
e. sleutels waarvan het slot niet functioneert, vastgeroest of overmatig versleten is.
8. Indien zich in de geleverde zaken c.q. bescheiden dan wel in de verrichte werkzaamheden zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van (op)levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht SLEUTELDIENST ZWOLLE zich die zaken c.q. bescheiden c.q. het resultaat van de verrichte werkzaamheden – te zijner keuze – kosteloos te
herstellen dan wel te vervangen.
9. (A) In alle gevallen is de termijn waarbinnen SLEUTELDIENST ZWOLLE tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan. In afwijking van sub A van dit lid geldt voor de consument een maximale termijn van 1 (één) jaar.
10. Zo door SLEUTELDIENST ZWOLLE geleverde zaken door de fabrikant c.q. leverancier van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
11. Met betrekking tot de overeenkomst met de consument neemt SLEUTELDIENST ZWOLLE de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht.
12. De wederpartij verliest diens rechten jegens SLEUTELDIENST ZWOLLE, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart SLEUTELDIENST ZWOLLE tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
a. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies en/of adviezen van SLEUTELDIENST ZWOLLE strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij;
b. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan SLEUTELDIENST ZWOLLE zijn verschaft en/of voorgeschreven;
c. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de wederpartij aan SLEUTELDIENST ZWOLLE;
d. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij of een derde in opdracht van de wederpartij werkzaamheden, reparaties, etc. aan het geleverde c.q. het systeem heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SLEUTELDIENST ZWOLLE;
e. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij onvoldoende of onjuiste informatie, bescheiden e.d. aan SLEUTELDIENST ZWOLLE heeft verstrekt en SLEUTELDIENST ZWOLLE de te verrichten werkzaamheden c.q. leveringen op voornoemde informatie heeft gebaseerd en/of uitgevoerd.

ARTIKEL 13: ONDERHOUDSOVEREENKOMST
1. Indien tussen partijen een afzonderlijke onderhoudsovereenkomst is gesloten ten behoeve van gebreken c.q. defecten aan door SLEUTELDIENST ZWOLLE dan wel door een derde geleverde zaken, zal de wederpartij volgens de overeengekomen procedures de geconstateerde gebreken c.q. defecten aan SLEUTELDIENST ZWOLLE melden. Na ontvangst van de melding zal SLEUTELDIENST ZWOLLE naar beste vermogen en conform de in zijn branche gebruikelijke standaarden de gebreken c.q. defecten herstellen.
2. In de tussen partijen gesloten onderhoudsovereenkomst zal in ieder geval worden opgenomen:
a. de periodieke onderhoudsbijdrage en de termijn(en) van betaling;
b. de looptijd en de regels omtrent het opzeggen van de onderhoudsovereenkomst;
c. een specificatie van de onderhoudswerkzaamheden;
d. een regeling betreffende de voorrijkosten.
3. Indien de wederpartij een onderhoudsovereenkomst met SLEUTELDIENST ZWOLLE heeft gesloten, zal SLEUTELDIENST ZWOLLE al het noodzakelijke c.q. overeengekomen onderhoud verrichten. De gebruikte en/of vervangen c.q. geplaatste onderdelen worden bij de wederpartij in rekening gebracht op basis van het heersende prijspeil, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4. SLEUTELDIENST ZWOLLE garandeert de goede uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden en de daarbij gebruikte onderdelen gedurende een periode van 3 maanden, te rekenen vanaf het tijdstip dat de werkzaamheden zijn verricht c.q. de onderdelen zijn geleverd. De garantie omvat het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden.

ARTIKEL 14: BETALING
1. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn niet volledig is betaald:
a. zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist;
b. zal de wederpartij aan SLEUTELDIENST ZWOLLE een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
c. zal de wederpartij, na daartoe door SLEUTELDIENST ZWOLLE te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;
d. heeft SLEUTELDIENST ZWOLLE het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. SLEUTELDIENST ZWOLLE zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden; Ter keuze van SLEUTELDIENST ZWOLLE kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is SLEUTELDIENST ZWOLLE bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten, totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn, indien SLEUTELDIENST ZWOLLE het redelijke vermoeden heeft, dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
3. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meerdere tegenvorderingen op SLEUTELDIENST ZWOLLE heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
4. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.

ARTIKEL 15: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
SLEUTELDIENST ZWOLLE is rechthebbende op rechten van intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van de bescheiden alsmede alle overige bestaande en/of toekomstige rechten van intellectuele eigendom die voortkomen uit c.q. ontstaan tijdens c.q. verband houden met de (uitvoering van de) overeenkomst. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan SLEUTELDIENST ZWOLLE voorbehouden. Slechts na betaling van het ten gevolge van een gesloten overeenkomst aan SLEUTELDIENST ZWOLLE verschuldigde, komt aan de wederpartij ter zake het voorgaande een gebruiksrecht toe, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. In geval door de wederpartij een gebruiksrecht wordt verkregen, geldt dit slechts voor eigen gebruik, waardoor de wederpartij niet gerechtigd is tot het gebruik anders dan voor eigen gebruik, verveelvoudiging, openbaarmaking of het anderszins ter kennis brengen van derden. Door het verstrekken van gegevens aan SLEUTELDIENST ZWOLLE verklaart de wederpartij dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij SLEUTELDIENST ZWOLLE in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die hieruit (kunnen) voortvloeien.

ARTIKEL 16: EIGENDOM, EIGENDOMSVOORBEHOUD
SLEUTELDIENST ZWOLLE behoudt zich de eigendom van de geleverde en te leveren zaken c.q. bescheiden voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens SLEUTELDIENST ZWOLLE heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij. De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken c.q. bescheiden mogen door de wederpartij slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Ingeval SLEUTELDIENST ZWOLLE een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van SLEUTELDIENST ZWOLLE vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen. De wederpartij is verplicht SLEUTELDIENST ZWOLLE terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust. Alle modellen, gereedschappen, stempels, matrijzen, logo’s e.d., welke speciaal voor een opdracht van de wederpartij worden vervaardigd, blijven de eigendom van SLEUTELDIENST ZWOLLE, zelfs al zijn daarvoor (redelijke) kosten door SLEUTELDIENST ZWOLLE bij de wederpartij in rekening gebracht. Ingeval gedurende een termijn van 1 (één) jaar na beëindiging van de opdracht geen nieuwe c.q. aanvullende opdrachten van de wederpartij worden verkregen met betrekking tot voornoemde modellen, gereedschappen e.d., is SLEUTELDIENST ZWOLLE gerechtigd de modellen, gereedschappen e.d. te vernietigen, zonder dat hij verplicht is de wederpartij hiervan in kennis te stellen.

ARTIKEL 17: PAND/WARRANTAGE
Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens SLEUTELDIENST ZWOLLE heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. SLEUTELDIENST ZWOLLE kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van SLEUTELDIENST ZWOLLE op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

ARTIKEL 18: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.
Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en SLEUTELDIENST ZWOLLE gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

ARTIKEL 19: OVERMACHT
In geval nakoming van datgene waartoe SLEUTELDIENST ZWOLLE krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van SLEUTELDIENST ZWOLLE, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van SLEUTELDIENST ZWOLLE, is SLEUTELDIENST ZWOLLE gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens SLEUTELDIENST ZWOLLE tot aan dat moment te voldoen. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij SLEUTELDIENST ZWOLLE , diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

ARTIKEL 20: ONTBINDING, ANNULERING/OPZEGGING
1. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.
2. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met de consument. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen. Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan SLEUTELDIENST ZWOLLE een door SLEUTELDIENST ZWOLLE nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schaden alsmede de gederfde winst aan SLEUTELDIENST ZWOLLE te vergoeden. SLEUTELDIENST ZWOLLE is gerechtigd de kosten, schaden en gederfde winst te fixeren en – te zijner keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden c.q. leveringen – 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. de opzegging en vrijwaart SLEUTELDIENST ZWOLLE ter zake. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 21: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
Op de tussen SLEUTELDIENST ZWOLLE en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat SLEUTELDIENST ZWOLLE de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar SLEUTELDIENST ZWOLLE is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is. Voor geschillen met de consument, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat SLEUTELDIENST ZWOLLE aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.

Meer informatie over de algemene vooewaarden? Neem contact met ons op/